Data publikacji

2018-07-25
}

Termin składania oferty

2018-08-16,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Drukarska 24 we Wrocławiu

Rodzaj robót

balkony

Osoba kierująca projektem

Sprawy techniczne:           
Magda Pobuda
tel. 609 991 310
magda.pobuda@atena-hjw.pl
Sprawy proceduralne:
Katarzyna Olszewska
tel. 71 772 63 01,
katarzyna.olszewska@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie balkonów w budynku stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 24.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: III i IV kwartał 2018 r.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Biurze nr 2 Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy al. Hallera 14b we Wrocławiu.

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:

– Magda Pobuda, nr tel.  609 991 310, adres e-mail: magda.pobuda@atena-hjw.pl

Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Biura nr 2 Spółki ATENA Spółka z o.o. we Wrocławiu przy al. Hallera 14b
w terminie do dnia 16 sierpnia 2018r. do godz. 14.00.

Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosił minimum 36 miesięcy.

UWAGA:

  1. Do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące osoby, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy tj. uprawnienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  2. Zamawiający potrąci z należnego Wykonawcy wynagrodzenia zabezpieczenie w wysokości 3% wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do podania czasu realizacji ( wyrażonego w tygodniach) oraz terminu związania z ofertą.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.