Data publikacji

2019-05-08

}

Termin składania oferty

do dnia 22 maja 2019r., do godz. 14.00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gajowickiej 94 we Wrocławiu

Rodzaj robót

kontrola i ekspertyza techniczna

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Daria Hellwing-Zajdel
tel. 71 772 63 01
daria.hellwing-zajdel@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Dariusz Kutera
tel. 606 908 112

dariusz.kutera@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe polegające na: przeprowadzeniu kontroli  budynku w trybie art.62 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz funkcjonowania wentylacji nawiewno-wywiewnej w obiekcie wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów oraz sporządzenie ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu technicznego kominów w budynku, zawierającej inwentaryzację przewodów kominowych (wentylacyjnych) z opisem podłączeń do przewodów kominowych ( z podaniem lokalizacji połączeń na poszczególnych kondygnacjach), z oceną drożności i szczelności przewodów, prawidłowości osadzenia kratek wentylacyjnych i spełnienia wymagań dotyczących minimalnej powierzchni kratek, prawidłowości wyprowadzenia przewodów ponad dach i prawidłowości ciągu w przewodach, a także zawierać ocenę prawidłowości podłączeń do przewodów wentylacyjnych (pod katem obowiązujących przepisów) oraz skuteczności działania wentylacji nawiewno-wywiewnej w poszczególnych lokalach mieszkalnych (z opisem sposobu nawiewu powietrza świeżego i spełnieniem wymogu zachowania minimalnej krotności powietrza w lokalach, zgodnej z Polską Normą); w ekspertyzie należy wskazać w sposób jednoznaczny, jakie roboty należy wykonać w celu doprowadzenia przewodów kominowych oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej do zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi – dotyczy: budynku mieszkalnego, stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonego we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 94.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: II kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy al. Hallera 14 b we Wrocławiu, tel. 606 908 112 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu
przy al. Hallera 14 b – Sekretariat –w terminie do dnia 22 maja 2019 r. do godziny 14.00.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 609 991 310.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.