Data publikacji

2018-12-03

}

Termin składania oferty

2018-12-17,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ledóchowskiego 1 we Wrocławiu

Rodzaj robót

stolarka okienna

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Jolanta Ciszek
tel. 71 772 63 43,
jolanta.ciszek@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej na klatce schodowej i strychu w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Ledóchowskiego 1.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Ofertę cenową wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r.

Uwaga!
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-43.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.