Data publikacji

2018-07-03

}

Termin składania oferty

2018-08-16,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ołbińskiej 16 we Wrocławiu

Rodzaj robót

elewacja, klatka schodowa, elektryczne, domofon

Osoba kierująca projektem

Spraw proceduralne:

Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Tomasz Chomiak
tel. 71 772 63 25,
tomasz.chomiak@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na:
remoncie elewacji frontowej i szczytowej,
– remoncie elewacji podwórzowej wraz  z dociepleniem,
– remoncie piwnic,
– wykonaniu izolacji pionowej i poziomej ścian,
– wymianie stolarki budowlanej w obrębie klatki schodowej, strychu oraz piwnic,
– remoncie klatki schodowej,
– wymianie instalacji domofonowej,
– wymianie opraw oświetleniowych na klatce schodowej na oprawy LED-owe z czujnikiem ruchu,
w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 16.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  od III kwartału 2018 r.

Dodatkowe informacje, dokumentację projektową, przedmiary robót oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie  do dnia 17 lipca 2018 r.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 16 sierpnia 2018 r.

W sprawach technicznych ds. ogólnobudowlanych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-25.
W sprawach technicznych ds. elektrycznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-33.

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:
1. wnieść zabezpieczenie w wysokości 4% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót;
2.
przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.