Data publikacji

2018-10-08

}

Termin składania oferty

2018-10-19,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rydygiera 11 we Wrocławiu

Rodzaj robót

elewacja

Osoba kierująca projektem

Spraw proceduralne:

Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Krzysztof Sobel
tel. 71 772 63 30,
krzysztof.sobel@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie elewacji podwórzowych budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonego we Wrocławiu przy ul. Ludwika Rydygiera 11.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  od IV kwartału 2018 r.

Dodatkowe informacje, dokumentację projektową, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie  do dnia 19 października 2018 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-30.

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:

  1. wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.
  2. przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.