Data publikacji

2018-09-12
}

Termin składania oferty

2018-09-28,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowiczej 6 we Wrocławiu

Rodzaj robót

elewacja i balkony

Osoba kierująca projektem

Sprawy techniczne:           
Emilia Fatyga
tel. 609 991 296
emilia.fatyga@atena-hjw.pl
Sprawy proceduralne:
Katarzyna Olszewska
tel. 71 772 63 01,
katarzyna.olszewska@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie elewacji i  balkonów w budynku stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Słowiczej 6.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: Ii i III kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Biurze nr 2 Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. pokój 103 przy al. Hallera 14b we Wrocławiu.

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:

– Emilia Fatyga, nr tel.  609 991 296, adres e-mail: emilia.fatyga@atena-hjw.pl

Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Biura nr 2 Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy al. Hallera 14b
w terminie do dnia 28 września 2018r. do godz. 14.00.

UWAGA:

  1. Do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące osoby, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy tj. uprawnienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  2. Zamawiający potrąci z należnego Wykonawcy wynagrodzenia zabezpieczenie w wysokości 3% wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do podania czasu realizacji ( wyrażonego w tygodniach) oraz terminu związania z ofertą.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.