Data publikacji

2018-06-13

}

Termin składania oferty

2018-06-25,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Edyty Stein 14 we Wrocławiu

Rodzaj robót

ekspertyza techniczna

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:

Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Bożena Kwiatkowska
tel. 71 772 63 40,
bozena.kwiatkowska@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na:

  1. przeprowadzenie kontroli ww. budynku, w trybie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych w budynku przy ul. Edyty Stein 14 we Wrocławiu,
  2. SPORZĄDZENIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ zawierającej inwentaryzację zawierającej inwentaryzację wszystkich przewodów kominowych w przedmiotowym budynku, wskazującą (w sposób graficzny i opisowy) do których przewodów podłączone są urządzenia grzewcze znajdujące się w w/w budynku oraz wentylacje poszczególnych pomieszczeń, określającą czy w/w podłączenia urządzeń oraz wentylacja nawiewno-wywiewna poszczególnych pomieszczeń ( w szczególności pomieszczeń kuchennych oraz higieniczno-sanitarnych) wykonane są w sposób prawidłowy i zgodny z warunkami technicznymi (biorąc pod uwagę rodzaj, zasilanie oraz moc urządzeń grzewczych, a także kubaturę i wysokość pomieszczeń w których są zainstalowane, przekroje otworów wentylacyjnych oraz przewodów kominowych).

W przypadku wykazania nieprawidłowości ekspertyza techniczna winna wskazywać sposób ich usunięcia (z opisem konkretnych robót budowlanych do wykonania i rozwiązań, metod ich wykonywania, materiałów budowlanych itp.)

Ekspertyza techniczna powinna być sporządzona przez osoby, posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  lipiec-sierpień 2018 r.

Dodatkowe informacje, decyzję PINB oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-40.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.