Data publikacji

2018-09-10

}

Termin składania oferty

2018-09-21,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Wiśniowej 4-6, 8, 10 oraz ul. Powstańców Śl. 142, 144, 146, 150, 152

Rodzaj robót

roboty ogólnobudowlane

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Katarzyna Olszewska
tel. 71 772 63 01
katarzyna.olszewska@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Bogusław Ziemba
tel. 609 991 307
boguslaw.ziemba@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na odbudowie osłony śmietnikowej stanowiącej własność Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wiśniowej 4-6, 8, 10 oraz ul. Powstańców Śl. 142, 144, 146, 150, 152 we Wrocławiu

Przewidywany termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy al. Hallera 14 b, tel. 609 991 307 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 609 991 307.

Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w zamkniętej i opisanej
kopercie w sekretariacie Biura nr 2 Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy al. J.Hallera 14b we Wrocławiu-
w terminie do dnia 21.09.2018r.

UWAGA: Zamawiający potrąci z należnego Wykonawcy wynagrodzenia zabezpieczenie w wysokości 3% wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki