Data publikacji

2019-01-14

}

Termin składania oferty

2019-01-31,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnoty Mieszkaniowe – Biuro Nr 1

Rodzaj robót

przegląd techniczny

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 71/772-63-10
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Przedmiot zamówienia: Okresowy przegląd polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz  jego otoczenia, w tym badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane) w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz w częściach wspólnych poszczególnych nieruchomości.

Zapytanie ofertowe obejmuje dokonanie okresowych przeglądów 414 budynków stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych (tj. ok. 7561 lokali mieszkalnych i użytkowych) o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 404 091,32 m2, zarządzanych przez Biuro nr 1 Spółki ATENA & HJW Sp. z o.o. w siedzibą przy ul. Ołbińskiej 6 we Wrocławiu.

Zamawiający zastrzega sobie, że ostateczna liczba budynków w których zostanie przeprowadzona okresowa kontrola może ulec zmianie.

Termin przeprowadzenia przeglądów: do końca września 2019 r.

Oferty cenowe należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. do godz. 15:30.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać (np. poprzez dołączenie do oferty stosownego dokumentu np. referencji), że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 50 szt. odrębnych okresowych (5-letnich) przeglądów budynków.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje:
– Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych odrębnie na każdą Wspólnotę Mieszkaniową.
– Zarządca Nieruchomości nie dysponuje kluczami do budynku ani do piwnic i strychów.
– Nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych to budynki wyposażone w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną oraz gazową. Około 75 Wspólnot Mieszkaniowych dodatkowo posiada centralne ogrzewanie. W pozostałych Wspólnotach Mieszkaniowych są indywidualne instalacje ogrzewania.
– Zamawiający wymagać będzie, aby protokół z okresowego przeglądu (sporządzony na załączonym wzorze) został złożony w wersji papierowej i elektronicznej.
– Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w terminach ustalonych przez siebie w harmonogramie, który wymagać będzie zaakceptowania przez Zamawiającego. Harmonogram usług wykonawca będzie zobowiązany opracować i dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
– Z przeprowadzonego przeglądu w budynku Wykonawca każdorazowo sporządzić musi pisemny protokół przeglądu i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminu 30 dni od dnia wykonania przeglądu.