Data publikacji

2021-11-22

}

Termin składania oferty

2021-12-06,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Jana Matejki 17 we Wrocławiu

Rodzaj robót

roboty dekarskie

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Jolanta Ciszek
tel. 694-959-585,
jolanta.ciszek@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie dachu w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy al. Jana Matejki 17.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I połowa 2022 r.

Przedmiar robót oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z załączników poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl – w terminie  do dnia 06 grudnia 2021 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru ds. ogólnobudowlanych pod nr telefonu 694-959-585.

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zamawiający potrąci z należnego Wykonawcy wynagrodzenia zabezpieczenie w wysokości 3%  wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenia zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu gwarancyjnego przeglądu robót.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.