Data publikacji

2020-06-19
}

Termin składania oferty

2020-07-10,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Drukarskiej 24 we Wrocławiu

Rodzaj robót

balkony

Osoba kierująca projektem

Sprawy techniczne:           
Dariusz Kutera
tel. 606 908 112
dariusz.kutera@atena-hjw.pl
Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
tel. 71 772 63 13,
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie balkonów od strony podwórza w budynku mieszkalnym, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 24.

Przewidywany termin realizacji zamówienia od II-III kwartał 2020 r.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Biurze nr 2 Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy al. Hallera 14b we Wrocławiu.

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:

Dariusz Kutera, nr tel.:  606 908 112, adres e-mail: dariusz.kutera@atena-hjw.pl

Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z formularzem ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na następujący adres:

biuro@atena-hjw.pl
w terminie do dnia  10 lipca 2020 r. do godz. 14.00

Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosił minimum 36 miesięcy.

UWAGA:

  1. Do oferty należy dołączyć dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON) oraz dokumenty dotyczące osoby, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy, tj. uprawnienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  2. Dodatkowo należy przedłożyć referencje (wykaz zrealizowanych prac).
  3. Zamawiający potrąci z należnego Wykonawcy wynagrodzenia zabezpieczenie w wysokości 3% wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.
  4. Wykonawca zobowiązany jest do podania czasu realizacji ( wyrażonego w tygodniach) oraz terminu związania z ofertą.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.