Data publikacji

2020-06-17

}

Termin składania oferty

2020-07-17,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gajowickiej 90 we Wrocławiu

Rodzaj robót

termomodernizacja budynku

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Magda Pobuda
tel. 609 991 310

mail: magda.pobuda@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gajowickiej 90 we Wrocławiu.

Planowany termin realizacji zamówienia III/IV kwartał 2020 r.

Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach zawierających nazwę i adres oferenta z nazwą przedmiotu zamówienia w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu, Biuro nr 2 przy al. Hallera 14 b – Sekretariat – bądź przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@atena-hjw.pl

w terminie do dnia 17 lipca 2020r. do godziny 14.00

UWAGA: Do oferty należy dołączyć referencje.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 609 991 310, mail: magda.pobuda@atena-hjw.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.