Data publikacji

2023-08-25

}

Termin składania oferty

2023-09-06, do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellończyka 5 we Wrocławiu

Rodzaj robót

dokumentacja projektowa

Osoby kierujące projektem

Sprawy proceduralne:
Katarzyna Olszewska
tel. 660 801 009,
katarzyna.olszewska@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Krzysztof Wojtyczka
tel. 692 425 860
krzysztof.wojtyczka@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

 Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację robót budowlanych polegających na:
– wykonaniu przebudowy pomieszczenia na posadowieniu węzła cieplnego,
– wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (w częściach wspólnych i lokalach),
– wykonaniu wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej (w częściach wspólnych i lokalach),
– likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Jagiellończyka 5

(liczba lokali mieszkalnych: 23,  liczba lokali użytkowych-1; powierzchnia użytkowa: 1088,6m2)

Wytyczne do dokumentacji projektowej, wytyczne branżowe oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej w załączników poniżej.

Oferty cenowe należy składać drogą mailową na adres: katarzyna.olszewska@atena-hjw.pl  w terminie  do dnia 6 września 2023r. do godz. 14.00

Uwaga! O udzielenia zamówienia moga ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, poprzez dołączenie do oferty stosownego dokumentu (np. referencji, protokołów odbioru, pisemnego oświadczenia potwierdzającego prawidłowe wykonanie usługi), że wykonał należycie min. 2 usługi (zamówienia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych, obejmujacych wyposażenie budynku wielorodzinnego w instalację c.o. i c.w.u.

 

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem ds. technicznych pod nr telefonu 692 425 860

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.