Data publikacji

2020-09-10

}

Termin składania oferty

2020-09-25,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jarzębinowej 15 we Wrocławiu

Rodzaj robót

wykonanie izolacji i drenażu

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Magda Pobuda
tel. 609 991 310

mail: magda.pobuda@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na:

1) odkopaniu ściany po obwodzie budynku, usunięcie istniejącej izolacji pionowej i zamontowanie izolacji z folii wytłaczanej (tzw. bąbelkowej lub guziczkowej), aby zapewnić wentylację ścian od zewnątrz budynku (pkt. 6.2.2 ekspertyzy technicznej),

2) wykonanie drenażu opaskowego po obwodzie budynku. W części niepodpiwniczonej pod gruntem zamontować rury w spadku o średnicy min 10 cm w rozstawie co – 1 m tak, aby odprowadzały wodę z części zasypanej budynku. Wodę z drenażu odprowadzić do kanalizacji deszczowej (pkt 6.2.3 ekspertyzy technicznej).

Planowany termin realizacji zamówienia III kwartał 2020 r.

Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym (Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenie przedmiaru robót na podstawie załączonej do zapytania ekspertyzy technicznejnależy składać w zamkniętych i opisanych kopertach zawierających nazwę i adres oferenta z nazwą przedmiotu zamówienia w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu, Biuro nr 2 przy al. Hallera 14 b – Sekretariat – bądź przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@atena-hjw.pl

w terminie do dnia 25 września 2020 r. do godziny 14.00

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 609 991 310, mail: magda.pobuda@atena-hjw.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.