Data publikacji

2021-01-07

}

Termin składania oferty

2021-01-21,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jedności Narodowej 86 we Wrocławiu

Rodzaj robót

elewacja

Osoba kierująca projektem

Spraw proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Zuzanna Moskal
tel. 694-828-767,
zuzanna.moskal@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie elewacji frontowej budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 86.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: II-III kwartał 2021 r.

Dokumentację projektową, przedmiar robót oraz formularz ofertowy  można pobrać z naszej strony internetowej w załącznikach poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl w terminie  do dnia 21 stycznia 2021 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru ds. ogólnobudowlanych pod nr telefonu 694-828-767.

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:

  1. wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.
  2. przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.