Data publikacji

2020-02-11

}

Termin składania oferty

2020-02-25,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kluczborskiej 11 we Wrocławiu

Rodzaj robót

roboty dekarskie

Osoba kierująca projektem

Spraw proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10 lub 609-988-684
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Krzysztof Sobel
tel. 71 772 63 30 lub 694-992-480
krzysztof.sobel@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie dachu (wymiana pokrycia papowego, wymiana dachówek, wymiana obróbek blacharskich, remont gzymsu) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Kluczborskiej 11.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: maj – czerwiec 2020 r.

Dodatkowe informacje, kosztorys ślepy oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie  do dnia 25 lutego 2020 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-30.

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:

  1. wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.
  2. przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.