Data publikacji

2021-10-25

}

Termin składania oferty

2021-12-09,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kluczborskiej 5 we Wrocławiu

Rodzaj robót

elewacja

Osoba kierująca projektem

Spraw proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Krzysztof Sobel
tel. 694-992-480,
krzysztof.sobel@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie elewacji podwórzowej budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonego we Wrocławiu przy ul. Kluczborskiej 5.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I-II kwartał 2022 r.

Dokumentację projektową, kosztorys ślepy oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z załączników poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl – w terminie  do dnia 09 listopada 2021 r. do godz. 15:30.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 09 grudnia 2021 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 694-992-480.

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:

  1. wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.
  2. przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.