Data publikacji

2021-03-22
}

Termin składania oferty

2021-04-09,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kruczej 10-12 we Wrocławiu

Rodzaj robót

klatka schodowa

Osoba kierująca projektem

Sprawy techniczne:           
Magda Pobuda
tel. 609 991 310
magda.pobuda@atena-hjw.pl
Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na przebudowie klatek schodowych w celu dostosowania budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych,  w budynku mieszkalnym, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym we Wrocławiu przy ul. Kruczej 10-12.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od I kwartału 2021 r.

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:  Magda Pobuda, nr tel.:  609 991 310, adres e-mail: magda.pobuda@atena-hjw.pl

Formularz oferty wraz z szczegółowym kosztorysem ofertowym (w formacie pdf) należy przesłać drogą elektroniczną na następujący adres: biuro@atena-hjw.pl,   w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. do godziny 14.00.

UWAGA:
1. Dodatkowo należy przedłożyć referencje (potwierdzenie zrealizowanych prac na min. 2 klatkach schodowych).
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania czasu realizacji ( wyrażonego w tygodniach) oraz terminu związania z ofertą.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.