Data publikacji

2019-07-04

}

Termin składania oferty

2019-07-18,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ołbińskiej 20 we Wrocławiu

Rodzaj robót

elewacja, elektryczne, klatka schodowa

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Tomasz Chomiak
tel. 71 772 63 25,
tomasz.chomiak@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na:
wymianie instalacji elektrycznej WLZ,
– remoncie klatki schodowej,
– wykonaniu dodatkowego wejścia do budynku wraz ze schodami,
– odtworzeniu bram wejściowych,
w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 20.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: III-IV kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje, przedmiary robót, dokumentacje projektową oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 18 lipca 2019 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-25.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.