Data publikacji

2021-03-12

}

Termin składania oferty

2021-04-16,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Roosevelta 26 we Wrocławiu

Rodzaj robót

elewacja

Osoba kierująca projektem

Spraw proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Jolanta Ciszek
tel. 694-959-585,
jolanta.ciszek@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie elewacji frontowej oraz podwórzowej (bez docieplenia i izolacji) budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Roosevelta 26.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: III-IV kwartał 2021 r.

Dokumentację projektową, przedmiar robót oraz formularz ofertowy  można pobrać z naszej strony internetowej w załącznikach poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl w terminie  do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 15:30.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 16 kwietnia 2021 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru ds. ogólnobudowlanych pod nr telefonu 694-959-585.

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:

  1. wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.
  2. przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.