Data publikacji

2022-01-14

}

Termin składania oferty

2022-01-25,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Roosevelta 7 we Wrocławiu

Rodzaj robót

instalacyjne, ogólnobudowlane

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Katarzyna Olszewska
tel. 660 801 009,
katarzyna.olszewska@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Dorota Domańska  – roboty instalacyjne
tel. 661 608 884
dorota.domanska@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Jolanta Ciszek- roboty ogólnobudowlane
tel. 694 959 585
jolanta.ciszek@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na

-wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania  (w częściach wspólnych
i  w lokalach mieszkalnych i użytkowych)

– wykonaniu wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej (w częściach wspólnych
i  w lokalach mieszkalnych i użytkowych)

– likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła ( w lokalach mieszkalnych i użytkowych)

– wykonaniu robót wykończeniowych na klatce schodowej,

 w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy
ul. Roosevelta 7

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 15 kwietnia 2022 r.

Przedmiar robót oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z załączników poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: katarzyna.olszewska@atena-hjw.pl – w terminie  do dnia 25 stycznia 2022 r. do godz. 14:00

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem  pod nr telefonu 661 608 884

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:

  1.  wnieść na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie gwarantujące należyte i zgodne z umową wykonanie robót, w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, czyniąc to poprzez złożenie weksla In Blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zwróci Wykonawcy weksel, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 30 dni
    od daty ostatecznego odbioru robót. Wykonawca wyraża zgodę na skasowanie
    i komisyjne zniszczenie weksla przez Zarządcę nieruchomości wspólnej – Spółkę ATENA & HJW Sp. z o.o., w przypadku jego nieodebrania przez Wykonawcę
    w wyznaczonym terminie.
  2.  wnieść na rzecz Zamawiającego, w terminie co najmniej 3 dni przed ostatecznym odbiorem robót wykonanych w ramach I etapu, zabezpieczenie w formie pieniądza w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto, jako zabezpieczenie służące pokryciu roszczeń w ramach gwarancji. Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej Zamawiający zwróci na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 15 dni, po przeprowadzeniu i dokonaniu gwarancyjnego przeglądu robót, na rachunek bankowy Wykonawcy.
  3. przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.