Data publikacji

2021-07-23

}

Termin składania oferty

2021-07-30,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowiczej 12 we Wrocławiu

Rodzaj robót

remont dachu

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Emilia Fatyga
tel. 609 991 257

mail: emilia.fatyga@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowiczej 12 we Wrocławiu.

Planowany termin realizacji zamówienia III kwartał 2021 r.

Kosztorys ofertowy remontu dachu należy sporządzić w oparciu o inwentaryzację budowlaną. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót.

Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@atena-hjw.pl

w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godziny 14.00

UWAGA: Do oferty należy dołączyć co najmniej 1 referencje dotyczącą zrealizowanego remontu dachu.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 609 991 257, mail: emilia.fatyga@atena-hjw.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.