Data publikacji

2021-06-10

}

Termin składania oferty

2021-06-22  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stein 14 we Wrocławiu

Rodzaj robót

opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Krzysztof Wojtyczka
tel. 692-425-860,
krzysztof.wojtyczka@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na realizację robót budowlanych polegających na wymianie poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej oraz poziomu instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym przy ul. Stein 14 we Wrocławiu.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  lipiec 2021 r.

Formularz ofertowy oraz opis przedmiotu zamówienia można pobrać z załączników poniżej.

Ofertę cenową na załączonym formularzu ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.plw terminie  do dnia 22 czerwca 2021 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 692-425-860.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.