Data publikacji

2021-11-22

}

Termin składania oferty

2021-12-07,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętokrzyskiej 41/43 we Wrocławiu

Rodzaj robót

izolacja

Osoba kierująca projektem

Spraw proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
kom. 609-988-684
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Tomasz Chomiak
kom. 694-992-476,
tomasz.chomiak@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonego we Wrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 41/43.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót:  grudzień 2021 r (w pierwszej kolejności ściana południowa)

Dokumentację projektową, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z załączników poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.plw terminie  do dnia 29 listopada 2021 r. do godz. 15:30.

UWAGA! Przełużono termin zbierania ofert do dnia 07 grudnia 2021 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru ds. ogólnobudowlanych pod nr telefonu 694-992-476.

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:

  1. wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu gwarancyjnego przeglądu robót.
  2. przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.