Data publikacji

2021-08-06

}

Termin składania oferty

2021-09-28,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętokrzyskiej 38 we Wrocławiu

Rodzaj robót

ekspertyza techniczna

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Tomasz Chomiak
tel. 694-992-476,
tomasz.chomiak@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Decyzją PINB Nr 1766/2021 z dnia 26.07.2021 r.:  

  1. przeprowadzenie kontroli ww. budynku, w trybie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych, zawierającej inwentaryzację wszystkich podłączeń przewodów kominowych w budynku oraz sporządzenie Protokołu z okresowej kontroli. Protokół powinien zawierać: szkice-rzut pionowy przewodów kominowych z zaniesieniem ich numeracji, numeracji pionów, naniesieniem drożności, oznaczeniem rodzajów wylotów, przypisaniem podłączeń do każdego przewodu, naniesioną orientację w terenie, wszelkie usterki związane z brakiem drożności, nieprawidłowymi podłączeniami, brakiem szczelności itp.;
  2. przeprowadzenie kontroli ww. budynku, w trybie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu;
  3. sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego elementów konstrukcyjnych ww. budynku (fundamentów, elewacji, ścian konstrukcyjnych, stropów, dachu, nadproży) oraz przewodów kominowych.
    4. opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim na realizacje robót budowlanych mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych w ekspertyzie technicznej.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2021 r.Dodatkowe informacje, opis przedmiotu zamówienia, Decyzję PINB oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z załączników poniżej.

Ofertę cenową  należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:30.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 28 września 2021 do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 694-992-476.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.