Data publikacji

2020-11-16

}

Termin składania oferty

2020-12-15,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Władysława Łokietka 16 we Wrocławiu

Rodzaj robót

strop

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Tomasz Chomiak
tel. 694-992-476,
tomasz.chomiak@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie stropu pomiędzy lokalami mieszkalnymi nr 1A i 2 w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Władysława Łokietka 16.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I kwartał 2022 r.

Dokumentację projektową, przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej w załącznikach poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl – w terminie  do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 15:30.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 15 grudnia 2021 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru ds. ogólnobudowlanych pod nr telefonu 694-992-476.

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:
– wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.
przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.