Data publikacji

2022-01-13

}

Termin składania oferty

2022-01-24,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Władysława Łokietka 3 we Wrocławiu

Rodzaj robót

roboty dekarskie

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Tomasz Chomiak
tel. 694-992-476,
tomasz.chomiak@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie dachu w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Władysława Łokietka 3.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I-II kwartał 2022 r.

Kosztorys ślepy, protokół konieczności oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z załączników poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl – w terminie  do dnia 24 stycznia 2022 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru ds. ogólnobudowlanych pod nr telefonu 694-992-476.

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:
– wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu gwarancyjnego przeglądu robót.
przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.